Slutrapporter från beviljade anslag

Agroväst Bedömning klöverandel med hjälp av spektrala data och bildanalys

Agroväst Bedömning klöverandel med hjälp av spektrala data och bildanalys Powerpoint

Agroväst Biogasproduktionens möjligheter

 Agroväst Skörde och proteinhaltsmätning i vall - jämförelse mellan olika tekniker

Agroväst Surgörning av flytgödsel och biogödsel

Agroväst Uppstart av Erfa-grupper grovfoder

Biogas Östra Skaraborg, redovisning förstudie

Biogas Östra Skaraborg, redovisning förstudie bilaga

BYS Agrotekniker resa England

BYS Praktisk klövvårdskurs för mjölk- och nötköttsproducenter

Biogas Skaraborg slutrapport 2014

Distriktsveterinärerna Framgångsrikare djurhälsorådgivning i mjölkkobesättningar

Gård & Djurhälsan Kalven som flyttar - ett gemensamt ansvar. Erfaträffar för att diskutera samarbetet kring kalvens behov i köpande och säljande besättningar

Gård & Djurhälsan ERFA-träffar för att belysa olika typer av par- och grupphållning av småkalvar

Gård & Djurhälsan Pilotprojekt - fokus på navelinfektion, förebyggande och undersökning

Gård & Djurhälsan D-vitamin och krumma ben

Gård & Djurhälsan D-vitamin och krumma ben, kortare populärversion

Hushållningssällskapet Valletablering med ny teknik

Hushållningssällskapet Biostimulanter i vall en demonstrationsodling

Hushållningssällskapet Nyanlända som arbetskraft inom lantbruket

Hushållningssällskapet Samensilering majs och foderbeta

Hushållningssällskapet Precisionsodling i vall

kurs 2022 kosignaler

SLU Aluminiumburkar i ensilage - problem för korna och lantbrukarna

SLU Fett proteinkvoten i mjölk vid första provmjölkningen efter kalvningen - möjligt redskap för att förutspå kons kommande laktation?

SLU Foderutnyttjande av rörsvingel hos nötkreatur med baggar som modelldjur

SLU Förbättrad produktion, köttkvalitet och lönsamhet med köttras x mjölkrastjurar jämfört med tjurar av ren mjölkras

SLU Förbättras unga förmedlingskalvars hälsa av extra tillskott av A,D och E vitamin?

SLU Förbättrat kväveutnyttjande av nötflytgödsel

SLU Genomisk selektion i rödklöver

SLU Gårdsanpassad värmebehandling av åkerböna och ärt till kalvar

SLU Gårdsanpassad värmebehandling av åkerböna och ärt

SLU MIneralbalanser vid användning av stor andel närproducerat foder till mjölkkor

SLU Optimerad kombination av vallbaljväxtensilage och andra närproducerande proteinfodermedel

SLU Produktionsrespons hos mjölkkor utfodrade med ensilage av ängssvingel, rörsvingel eller timotej

SLU Utvärdering av grödkalibreringarna i AgriNIR-instrumentetv åkerböna och ärt

SLU Skördetidpunktens inverkan i andra skörd på fodervärdet hos rörsvingel och timotej till nötkreatur med baggar som modelldjur

SLU Övernattning på slakteri - bra eller dåligt?

TMT Veterinär o Lantbruk AB, betesutbytet 2023

Uddetorp England 2015

Utsikt Affärsutveckling Hållbara kvinnliga ledare

Växa Bättre kalvhälsa med enkel rådgivning och ritningsgranskning

Växa Framgångsrikare djurhälsorådgivning i mjölkkobesättningar

Växa Mjölkkors kopparstatus i molybdenrika områden

Växa Ett ton till reser till Danmark